ភោគវ័តនាម
1.
(កាព្យនិទាន) Rich man.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ភោគវ័ន្ដ
▪ បើស្ត្រីជា ៖ ភោគវតី