ភោគកៈតាមព្រិត្តិន័យនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Adverse possessor