ភោគកៈតាមការសន្និដ្ឋាន1.
(បច្ចេកទេស) Construcitve possission