ភែលភលនាម
1.
Reluctant, fickle, disinclined.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ លែនលន
កិរិយាវិសេសន៍
1.
Reluctantly.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ភិលភល ក៏បាន