ភេសជ្ជៈសំរាប់អាហារពេលព្រឹកនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Buck's fizz