ភេសជ្ជៈលាយជាមួយម្សៅសូកូឡានាម
1.
(បច្ចេកទេស) Hot chocolate