ភេសជ្ជៈមិនមែនជាគ្រឿងស្រវឹង1.
(បច្ចេកទេស) Non-alcoholic drink, soft drink