ភេសជ្ជៈធ្វើពីក្រូចឆ្មាលាយទឹកនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Lemon squash