ភារប្បទាយីមិនបញ្ចេញឈ្មោះនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Undisclosed principal