ព្យាករណ៍1.
(បច្ចេកទេស) (ការព្យាករណ៍) Forecast, prediction, speculation, projection, prognosis
នាម
1.
Grammar.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ វេយ្យាករណ៍
2.
Prediction, prophecy, forecast.
3.
Distinction, detailed description, explanation.