ព្យគ្ឃរាជ1.
Kind of tiger.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ព្យគ្ឃិន្ន