ព្នៅ1.
Fruit.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ភ្និលភ្នៅ ក៏បាន
2.
Kind of fruit tree.
ឧទាហរណ៍៖ ទំពក់មិនទៅព្នៅមិនមក។
Example: prov. lit. [If] the ព្នៅ will not come down (said of a man who gets a girl pregnant and then claims he didn't do anything or of a person who gets beaten up and complains that he didn't do anything to deserve a beating).
▪ អាចសរសេរជា ៖ ភ្នៅ ក៏បាន
នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Bael fruit
ព្និលព្នៅ ក្លាយមកពីពាក្យ ព្នៅ