បញ្ចូលទឹក1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលទឹក) Irrigation
កិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Irrigate