បញ្ចូលទឹកសំអុយ1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលទឹកសំអុយ) Sewage irrigation