បញ្ចូលទឹកបូម1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលទឹកបូម) Pumping irrigation