បញ្ចូលទឹកបាញ់1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលទឹកបាញ់) Overhead irrigation