បញ្ចូលទឹកបង្ហូរ1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលទឹកបង្ហូរ) Gravity irrigation