បញ្ចូលទឹកដោយបន្តក់1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលទឹកដោយបន្តក់) Drip / trickle irrigation