បញ្ចូលទឹកជាប្រចាំ1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលទឹកជាប្រចាំ) Continuous flow irrigation