បញ្ចូលតាមសរសៃ1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលតាមសរសៃ) Intravenous perfusion