បញ្ចូលតាមខ្សែបណ្តាយ1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលតាមខ្សែបណ្តាយ) Vertical integration