បញ្ចូលតាមខ្សែទទឹង1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលតាមខ្សែទទឹង) Horizontal integration