បញ្ចូលដើម្បីធ្វើកែសំរួល1.
(បច្ចេកទេស) (ការបញ្ចូលដើម្បីធ្វើកែសំរួល) Adjusting entry