បញ្ចូលឈាមដែលមានភាពស៊ាំ1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការបញ្ចូលឈាមដែលមានភាពស៊ាំ) Immuno-transfusion