បង្កើតពាណិជ្ជកម្ម1.
(បច្ចេកទេស) (ការបង្កើតពាណិជ្ជកម្ម) Trade creation