បង្កើតប្រហោង1.
(បច្ចេកទេស) (ការបង្កើតប្រហោង) Cavitation