បង្កើតប្រព័ន្ធនាម
1.
(បច្ចេកវិទ្យា​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ) (ការបង្កើតប្រព័ន្ធ) System design