បង្កើតបណ្តាញ1.
(បច្ចេកទេស) (ការបង្កើតបណ្តាញ) Networking