បង្កើតបញ្ជីដែលត្រូវការនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Draw up a wants list