បង្កើតនូវសំនើរយ៉ាងល្អនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Improvement on an offer