បង្កើតតាមកំរិតជីវភាពគុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលបង្កើតតាមកំរិតជីវភាព) Index-linked