បង្កើតឈាម1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការបង្កើតឈាម) Blood formation