បង្កើតជំងឺមហារីកគុណនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ដែលបង្កើតជំងឺមហារីក) Carcinogenic