បង្កើតជាលិការ1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការបង្កើតជាលិការ) Histogeneiss, histogeny