បង្កើតជាតិពុល1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ដែលបង្កើតជាតិពុល) Toxicogenic, toxigentic