បង្កើតជាក្រុម1.
(បច្ចេកទេស) (ការបង្កើតជាក្រុម) Agglutination
កិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Agglutinate