បង្កើតជាកោសិការតូចៗគុណនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ដែលបង្កើតជាកោសិការតូចៗ) Nodular