បង្កើតឆ្អឹង1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការបង្កើតឆ្អឹង) Ossification, osteogeneis