បង្កើតឆ្អឹងមានរូបរាងមិនធម្មតានាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការបង្កើតឆ្អឹងមានរូបរាងមិនធម្មតា) Dysostosis