បង្កើតចំនួនភាគហ៊ុន1.
(បច្ចេកទេស) (ការបង្កើតចំនួនភាគហ៊ុន) Dilution of shareholding