បង្កើតចំនួនកោសិការឈាមសនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការបង្កើតចំនួនកោសិការឈាមស) Lymphopoiesiss