បង្កើតគំរោងវិនិយោគកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) (ការបង្កើតគំរោងវិនិយោគ) Draw up a programme of investment