ធ្វើតេស្តលើសមត្ថភាពស្លាប់នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការធ្វើតេស្តលើសមត្ថភាពស្លាប់) Aural test