ធ្វើតេស្តរករោគវិនិច្ឆ័យនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការធ្វើតេស្តរករោគវិនិច្ឆ័យ) Diagnostic test