ធ្វើតេស្តរកមហារីកកស្យួននាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការធ្វើតេស្តរកមហារីកកស្យួន) Cervical smear