ធ្វើតេស្តរកទីផ្សារនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការធ្វើតេស្តរកទីផ្សារ) Hall test