ធ្វើតេស្តរកជំងឺជាទ្រង់ទ្រាយធំ1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការធ្វើតេស្តរកជំងឺជាទ្រង់ទ្រាយធំ) Mass screening