ធ្វើតេស្តភ្នែកនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការធ្វើតេស្តភ្នែក) Optometry