ធ្វើតេស្តភាពឆ្លាតលើកុមារនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការធ្វើតេស្តភាពឆ្លាតលើកុមារ) Binet's test