ធ្វើតេស្តដោយសួរផ្ទាល់មាត់នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការធ្វើតេស្តដោយសួរផ្ទាល់មាត់) Oral test